سیاحت‌نامه‌ی آمریکا، بخش دوم: عجب ناامن بلدی است این بلد ویلادل‌ویا…

محضر عزیزی که این مصحف را قرائت می‌کند عارضم که ما در معیّت اهل‌بیت سفری آغاز نمودیم به ایالات متحده

بیشتر بخوانید